กองส่งเสริมการเกษตร

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ทางคณะผู้บริหารจึงได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาตามแนว พระราชดำริ จากหลักการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริจึงได้เกิดโครงการพัฒนาที่ทำกินให้มีความสมบูรณ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และด้านพืช รวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะดิน "การใช้หญ้าแฝก" จึงเป็นแนวทางการอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริ

โครงการผลิตพ่อกระบือพันธุ์ดีประจำหมู่บ้านโครงการนี้เป็นโครงการที่ ทางเทศบาลตำบลเมืองเก่าร่วมกับ ปศุสัตว์ และ ผสมเทียมท่าพระ ทำร่วมกันเพื่อให้ปริมาณของลูกกระบือที่ออกมามีพันธุ์ที่มาตรฐาน ไม่มีเลือดชิดทำให้ลูกกระบือตัวเล็กโครงการนี้ทางเทศบาลของเราพึ่งเริ่มต้นเมื่อต้น ปี พ.ศ.2551 ในขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 10 คน มีกระบือที่ร่วมโครงการประ 50 ตัว โดยวิธีการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพ่อกระบือพันธุ์ดี ที่ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศเพื่อขยายพันธุ์กระบือพันธุ์ดี ในหมู่บ้านการเกษตร อนุรักษ์กระบือไทยพันธุ์ดีให้คงอยู่รักษาเอกลักษณ์วิถีการทำนาแบบดั่งเดิม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายภายในปี พ.ศ.2551 ภายในตำบล ให้มีกระบือเข้าร่วมโครงการ 200 ตัว